Back

1. Definities

1.1 Ontspannu!: coaching en trainingen bij stress, herstel van burn-out en levensvraagstukken in opdracht van opdrachtgevers en particulieren. Ontspannu! is een coachings- en trainingsbureau, gevestigd te Zoetermeer en staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27258238.
1.2 Opdrachtgever: de organisatie of de persoon die de opdracht verstrekt.
1.3 Overmacht: de onmogelijkheid voor Ontspannu! of opdrachtgever om aan de overeengekomen verplichtingen te voldoen ten gevolge van een omstandigheid die buiten de invloedssfeer van Ontspannu! valt.
1.4 Klachten: alle grieven van opdrachtgever met betrekking tot uitvoering van de opdracht door Ontspannu!.

2. Toepassing

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Ontspannu! met opdrachtgevers sluit aangaande het verzorgen van trainingen, workshops, intervisie en/of, coaching in de ruimste zin van het woord, hierna te noemen “training”.
2.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend voor zover zij schriftelijk zijn overeengekomen.
2.3 Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

3. Offerte & opdracht

3.1 Naar aanleiding van een verzoek van opdrachtgever tot het verzorgen van training stuurt Ontspannu! een offerte aan opdrachtgever met de geldigheid van 1 maand, tenzij de offerte anders vermeldt. De overeenkomst tussen Ontspannu! en opdrachtgever komt tot stand doordat beide partijen schriftelijk akkoord gaan met de offerte.
3.2 Indien Ontspannu! en opdrachtgever gebruik maken van een door beide partijen ondertekende raamovereenkomst die van toepassing wordt geacht op alle huidige en toekomstige opdrachten die opdrachtgever verstrekt aan Ontspannu!, geldt een bevestiging per e-mail als opdrachtbevestiging van afzonderlijke opdrachten. Alle artikelen van de raamovereenkomst zijn daarbij van kracht, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
3.3 Alle in de offerte en opdrachtbevestiging genoemde bedragen zijn exclusief BTW, reis- en verblijfkosten, tenzij anders vermeld.

4. Annulering

4.1 Annulering van de training door de opdrachtgever is zonder enige consequenties mogelijk tot 15 kalenderdagen voor aanvang van de vastgestelde (start)datum. Bij annulering tussen 7 en 15 kalenderdagen voor aanvang wordt 50% van de genoemde kosten in rekening gebracht, bij annulering binnen 7 kalenderdagen voor aanvang wordt 100% van de genoemde kosten in rekening gebracht.
4.2 Voor coaching specifiek geldt dat het afzeggen binnen 48 uur voor aanvang van de sessie leidt tot het in rekening brengen van 50% van de kosten. Binnen 24 uur voor aanvang is dit 100%.
4.3 Indien de training in geval van overmacht aan de kant van Ontspannu! niet verzorgd kan worden op de vastgestelde datum, wordt in onderling overleg een nieuwe datum vastgesteld. Alle overige afspraken blijven daarbij van kracht. Ontspannu! kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade en kosten die met de datumwijziging gemoeid zijn.
4.4 Indien Ontspannu! bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Ontspannu! gerechtigd dat gedeelte afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

5. Betaling

5.1 Ontspannu! zendt opdrachtgever een factuur voor de betreffende training. Opdrachtgever is verplicht deze binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum te voldoen, zonder opschorting of verrekening wegens (veronderstelde) tekortkoming door Ontspannu!, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
5.2 Indien de opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Ontspannu! is vanaf de vervaldatum van de factuur gerechtigd wettelijke rente in rekening te brengen. Eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten die Ontspannu! redelijkerwijs dient te maken om de vordering en eventuele rente te kunnen incasseren, worden verhaald op de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15 % van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van 200 euro.

6. Auteursrecht

6.1 Het intellectueel eigendom van de training en eventuele bijbehorende
trainingsmaterialen berust bij Ontspannu!. Opdrachtgever mag de
trainingsmaterialen uitsluitend vermenigvuldigen of verspreiden voor eigen gebruik na toestemming van Ontspannu! en onder duidelijke bronvermelding.

7. Aansprakelijkheid

7.1 Ontspannu! verplicht zich de training naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Indien de training namens Ontspannu! door een derde wordt verzorgd, aanvaardt Ontspannu! slechts aansprakelijkheid voor die derde voor het handelen of nalaten van die derde tijdens de training zelf, met inachtneming van het in dit artikel bepaalde omtrent beperking van aansprakelijkheid van Ontspannu!.
7.2 Ontspannu! aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van enig handelen of nalaten op grond van de tijdens de training gegeven informatie, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van Ontspannu!.
7.3 Buiten de in lid 2 bedoelde gevallen is eventuele aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste het bedrag dat opdrachtgever aan Ontspannu! voor de betreffende opdracht verschuldigd is.
7.4 Ontspannu! is nooit aansprakelijk voor indirecte c.q. gevolgschade, zoals bijvoorbeeld gederfde inkomsten.
7.5 Iedere aansprakelijkheid van Ontspannu! is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van Ontspannu! wordt uitbetaald.
7.6 Ontspannu! zal niet aansprakelijk worden gesteld indien opdrachtgever de mogelijkheid heeft om inzake de ontstane schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.

8. Vertrouwelijkheid

8.1 Ontspannu! behandelt alle persoonlijke, bedrijfs- of werkgerelateerde gegevens die opdrachtgever of deelnemers verstrekken vertrouwelijk.
8.2 Ontspannu! staat persoonlijke, bedrijfs- of werkgerelateerde gegevens van opdrachtgever of deelnemers niet af aan derden, wettelijke verplichtingen uitgezonderd.
8.3 Onder vertrouwelijke informatie wordt niet begrepen informatie die algemeen bekend is of informatie die wordt verkregen zonder dat daarbij gebruik wordt gemaakt van de vertrouwelijke informatie.

9. Klachten

9.1 Klachten kunnen door opdrachtgever geldend worden gemaakt door deze schriftelijk, onderbouwd en ondertekend te sturen naar Ontspannu!, Haverakker 19, 2723VA Zoetermeer.
9.2 Indienen van een klacht kan niet leiden tot opschorting van betalingsverplichting van de opdrachtgever.

Meld je aan voor de duidelijke video serie!

Wat is het geheim? Hoe gaat de training in zijn werk? Wat kan je verwachten?

We spammen niet! Je kunt je altijd afmelden.